Manažment kvality

Systém riadenia

Účelom systému riadenia kvality je preukázateľne zabezpečiť, že požiadavky na kvalitu poskytovaných služieb a výrobkov sú vo všetkých fázach ich realizácie – teda od prijatia objednávky až po odovzdanie zákazníkovi – splnené. Pre splnenie tohto cieľa spoločnosť prijala nasledovné záväzky:

  1. systematicky plánovať, sledovať a kontrolovať činnosti v oblasti kvality a environmentu vo všetkých významných oblastiach,
  2. budovať a skvalitňovať vzťahy so zainteresovanými stranami na základe obojstrannej dôvery a informovanosti,
  3. zvyšovať efektivitu systematickým analyzovaním všetkých činností a ich vzájomných vzťahov v rámci spoločnosti,
  4. neustálym zlepšovaním, riadením, monitorovaním, analyzovaním a vyhodnocovaním zdrojov a činností znižovať ich negatívne vplyvy na kvalitu,
  5. neustále odborne vzdelávať a školiť zamestnancov s cieľom zvýšiť ich znalosti a zodpovednosť v oblasti kvality,
  6. zdôrazňovať význam prevencie znečisťovania životného prostredia, stáleho zlepšovania pracovných podmienok, komunikácie a spolupráce v oblasti kvality,
  7. vyčleňovať zdroje potrebné na naplnenie cieľov a zámerov v oblasti kvality.

Na stiahnutie: Pr-01.1 Politika kvality spoločnosti

Na stiahnutie: Pr-01.2 Environmentálna politika spoločnosti

 

Certifikácie ISO

Spoločnosť M-TEL s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015. Predmetom certifikácie je oblasť činností “Realizácia líniových stavieb, telekomunikačných a inžinierskych sieti, montáž telekomunikačných zariadení a služby v oblasti informačných technológii”.  Cieľom implementácie uvedených noriem je dosahovať neustály rast spoločnosti, zabezpečiť proces neustáleho zlepšovania a skvalitňovania úrovne poskytovaných služieb v rámci celého reťazca procesov podieľajúcich sa na realizácii služby zákazníkovi.

Pre certifikáciu manažérskych systémov na obdobie rokov 2012 až 2021 sa vedenie spoločnosti rozhodlo využiť certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Každý rok sa uskutočňuje previerka vo forme recertifikačného auditu, resp. dohľadových auditov, ktorých účelom je preveriť zhodu integrovaného manažérskeho systému s požiadavkami príslušných noriem. Spoločnosti boli pri poslednom recertifikačnom audite vydané certifikáty registrované v národnom akreditačnom orgáne SNAS potvrdzujúce efektívne udržiavanie a zlepšovanie týchto manažérskych systémov v organizácii. 

Na stiahnutie: Certifikát EN ISO 9001:2015

Na stiahnutie: Certifikát EN ISO 14001:2015